Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, 09 - 402 Płock, Plac Dąbrowskiego 1, www.oipip.org.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania

Poniedziałek
7.00 - 15.00
 
Wtorek
9.00 - 17.00
 
Środa - Piątek
7.00 - 15.00
 
 

Pomoc prawna

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, pierwszy i trzeci wtorek w godz. 15.00 - 16.00, natomiast Przewodnicząca OSPiP w drugi wtorek miesiąca między 15.00 - 17.00.

Ponadto po uprzednim umówieniu telefonicznym (+48 24 264 48 33) za pośrednictwem biura OIPiP RP, można skorzystać z porady Radcy Prawnego.
 

Składki

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.
Wysokości składek
 

Obszar działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych RP

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego obejmuje swoim działaniem powiat gostyniński, płocki i sierpecki.

Składka członkowska na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. (Dz. U. 2021 poz. 628) pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu.

Miesięczna wysokość składki członkowskiej od 1 lutego 2023 roku określona została Uchwałą Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. i przedstawia się następująco:

Pielęgniarka, położna

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej

Pielęgniarka, położna zatrudniona na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie albo na podstawie stosunku służbowego,

1% od wynagrodzenia

zasadniczego brutto

Pielęgniarki, położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,

0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

ogłaszanego przez Prezesa GUS

za ostatni kwartał roku kalendarzowego

od 01.02.2023 r. – 52,24

Pozostałe pielęgniarki, położne nie wykonujące zawodu , a wpisane do rejestru oraz wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych,

 

Pielęgniarka, położna uzyskująca dochód jednocześnie z kilku źródeł,

Składka członkowska z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa

Pielęgniarki i położne, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne i równocześnie są zatrudnione zobowiązane są do odprowadzania składek członkowskich z dodatkowego źródła zatrudnienia (za wyjątkiem emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego).


1% od wysokości uzyskanych przychodów • Składka członkowska uiszczana jest na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której

członkiem jest dana pielęgniarka, położna,

 • Składki członkowskie są płatne miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni,

 • Składki członkowskie przekazuje się na rachunek bankowy ogólny OIPiP w Płocku:

PKO BP 10 1020 3974 0000 5102 0255 1075

 

 

 

OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁACANIA SKŁADEK

 

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

 • bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);

 • które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.

 • wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,

 • przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,

 • pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.

 • będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,

 • pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.

 • niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.


Nieuregulowanie przez pielęgniarkę/położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia okręgowa izbę do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia

1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021poz.628).

 

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ - RPWDL

Wysokość opłaty za wpis do rejestru pielęgniarki/położnej zamierzającej wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej - 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" tj. 134 zł.

 

Wysokość opłaty za zmianę wpisu w rejestrze - 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej, tj. 67 zł,

OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA

Wysokość opłaty za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowego - 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”, tj. 400 zł.

 

 

 

 

Ewa Kwiatkowska

Skarbnik

ORPiP Regionu Płockiego

 


Załączniki:
Pobierz plik (12052016-2b.doc)12052016-2b.doc[ ]
Partnerzy

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego, Plac Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock.

OIPIP RP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marlena Leszczyńska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych przez OIPIP RP, możliwy jest poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..